turkey   Thanksgiving Feasts – Nov. 13 & 16   snake Thanksgiving Break   NO School – Nov. 19-23 ladybug